Studňa vs. Vodovod

STUDŇA vs. VODOVOD

 

Všetko po vlastnej osi
Voda zo studne môže prinášať benefit čerstvosti a príjemnej chuti, ktorá nie je ovplyvnená vodárenskými úpravami a dlhou cestou k spotrebiteľovi. Kladie však na majiteľa studne povinnosť, aby zaistil jej kvalitu a zdravotnú bezpečnosť. Vlastník studne musí zabezpečiť jej správne vybudovanie a neustálu údržbu vrátane kontroly kvality vody. Všetky tieto požiadavky si musí zabezpečiť sám.

 

Kvalita vody na Slovensku
Kvalitu vody v domových studniach, ktoré sú využívané na pitné účely a sú súkromným majetkom ich vlastníkov, orgány verejného zdravotníctva nemonitorujú. Informácie získavajú z analýz, ktoré vykonávajú na základe objednávok v rámci platených služieb, a tiež z rozborov, ktoré vykonávajú bezplatne. Napríklad pri príležitosti Svetového dňa vody, počas záplav alebo v rámci niektorých projektov. Najviac informácií sa týka obsahu dusičnanov a dusitanov a mikrobiologickej kvality vody.

Mikrobiologické znečistenie 
Pri určovaní mikrobiologickej kvality studňovej vody sa sledujú viaceré ukazovatele s rôznym zdravotným významom. Najčastejšie sú vo vode zo studní prekročené  hodnoty kultivovateľných mikroorganizmov pri 37 a 22 stupňoch Celzia. Tieto mikroorganizmy patria medzi indikátory všeobecného znečistenia vody. Ich zistenie v nadlimitných hodnotách v pitnej vode obyčajne neznamená priame ohrozenie zdravia. Zvýšené počty kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 stupňov Celzia však môžu signalizovať prienik znečistenia z okolia alebo poruchy úpravy vody.

 

Riziko zdravotných problémov
Prítomnosť koliformných baktérií znamená, že studňová voda bola znečistená fekáliami. I keď prítomnosť týchto baktérií v pitnej vode priamo nevylučuje použitie na pitné účely, signalizuje možnosť a nebezpečenstvo prieniku iných patogénnych mikroorganizmov. Ak by sa vo vode potvrdila prítomnosť patogénov, voda s takouto mikrobiologickou kvalitou nie je vhodná na pitné účely. Prítomnosť fekálnych mikroorganizmov, ako sú črevné enterokoky a Escherichia coli, úplne vylučuje použitie vody na pitné účely a predstavuje riziko vážnych zdravotných problémov.

 

Príliš drahá údržba
Ak je v studni nestabilná a zdravotne nevyhovujúca voda, ktorá si vyžaduje náročnú úpravu, je vhodné, aby vlastník vylúčil jej používanie v domácnosti, a ak je to možné, využil na zásobovanie najmä vodu z verejného vodovodu. Vodu z verejného vodovodu neustále kontrolujú jej dodávatelia i orgány verejného zdravotníctva a na overenie jej kvality vykonávajú vlastný monitoring.

 

Riešením môže byť aj úprava
Problémy s nevyhovujúcou kvalitou vody zo studne môže majiteľ riešiť rôznymi úpravami. Úpravy nie sú potrebné, ak ide o jednorazové alebo sporadické prekročenie niektorého z ukazovateľov kvality vody. Zariadenia na úpravu vody pracujú na rôznych princípoch. Okrem mechanických filtrov sa na úpravu vody používajú filtre, ktoré využívajú adsorpciu na aktívnom uhlí, UV žiarenie alebo iónovú výmenu a membránové procesy. 

 

Ako si vybrať správny filter
Jednotlivé typy filtrov sa líšia nielen technológiami a účinnosťou, ale aj náročnosťou na údržbu a cenou. Pri výbere technológie na úpravu vody musíte zohľadniť kvalitu surovej vody a druh kontaminácie. To zistíte na základe rozboru vody. Použitý filter by mal z vody účinne odstraňovať zistený kontaminant, mal by zaistiť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a zachovať obsah minerálnych látok a stopových prvkov, ktoré sú pre zdravie človeka nevyhnutné a prospešné. 

 

Pozor! Filtre s membránovou filtráciou na úrovni nanofiltrácie a reverznej osmózy odstraňujú z vody okrem nežiaducich kontaminantov aj látky, ktoré tvoria biologickú hodnotu pitnej vody. Trvalý deficit vápnika a horčíka môže ohroziť zdravie spotrebiteľa. Vhodnosť technológií na úpravu pitnej vody a možnosti použitia vody zo studne by ste mali vždy konzultovať s odborníkmi na predaj zariadení na úpravu vody, ako aj s pracovníkmi úradov verejného zdravotníctva. Zariadenia, ktoré znižujú tvrdosť vody, musia zachovať v pitnej vode odporúčané hodnoty pre vápnik aj horčík. 

 

Cena za vodné a stočné
Maximálna cena za vodu z verejného vodovodu i za odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bola určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Ceny platia od 29. novembra 2017 do 31. decembra 2021. 

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,2962 eura s DPH za kubický meter 

Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je 0,9060 eura s DPH za kubický meter 

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,0702 eura za kubický meter 

Zdroj: Západoslovenská vodárenská spoločnosť