Povolenia

Ako vybaviť povolenie na studňu?

 

Ak vlastníte rodinný dom s pozemkom, chatu alebo iba záhradu a máte plán dať si vybudovať studňu, mali by ste vedieť, že bez povolenia to nepôjde. Legislatíva ohľadom studní je mnohým nejasná, a preto vám vysvetlíme, kedy povolenie na studňu potrebujte a kedy naopak nie.

Platná legislatíva Slovenskej republiky má v spojitosti s realizáciou studne svoje zákonitosti. Narastajúce ceny pitnej vody nútia obyvateľov dedín či menších miest k realizácii studní a využívaniu studňovej vody. V prípade závlahy záhrady by ste sa obecnej či mestskej vody nedoplatili. Aby ste však nedoplatili na porušovanie zákonov, prečítajte si ako postupovať pri výkope vašej studne.

 

Postup pri vybavovaní povolenia

 

Studňa ako taká má štatút stavby – vodnej stavby, nakoľko sa prostredníctvom nej odoberajú podzemné vody, preto treba prihliadať nielen na ustanovenia stavebného zákona, ale aj zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení (vodný zákon). Mnohé subjekty práve takýto spôsob využívajú, ak nie sú pripojené na vodovodnú prípojku či z dôvodu cien vody. Povolenie na vybudovanie studne sa vyžaduje hlavne vtedy, ak sa voda zo studne nebude odčerpávať ručne.

 

Fyzická osoba sa so žiadosťou obracia na obecný úrad (obec, na území ktorej sa má studňa vybudovať), právnická osoba priamo na Obvodný úrad, konkrétne na odbor životného prostredia. Ešte pred samotným začatím prác. 

 

K žiadosti je potrebné priložiť:

 

  • dokumenty, ktoré preukazujú vlastnícke právo k pozemku – výpis z listu vlastníctva, ak žiadosť predkladá podielový spoluvlastník, tak aj písomný súhlas druhého zo spoluvlastníkov, že so zriadením studne súhlasí (resp., ak je spoluvlastníkov viac, súhlasy všetkých),

 

  • kópia listu vlastníctva

 

  • kópia katastrálnej mapy - situačný nákres umiestenia vodnej stavby

 

  • projekt studne – vypracováva oprávnená osoba, projekt sa predkladá v 2 vyhotoveniach, a rovnako ako pri stavebnom povolení na „klasickú“ stavbu nám daný orgán, po vydaní súhlasného stanoviska, jednu projektovú dokumentáciu vráti overenú. Niektoré obce požadujú aj doklad o vzdelaní projektanta,

 

  • zakreslenie diela v katastrálnej mape,

 

  • vyjadrenia dotknutých strán – napr., vyjadrenia príslušných subjektov (napr. správcovia sietí), či sa na danom mieste nachádzajú/nenachádzajú podzemné vedenia (napr. elektrina, plyn),

 

  • vyjadrenia vlastníkov susedných parciel,

 

  • potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

 

Pri stavbe domovej studne hydrogeologický prieskum určite potrebujete. Je totiž jednou z povinných príloh k vydaniu rozhodnutia o povolení stavby studne. K žiadosti o vydanie rozhodnutia ho predkladajte v počte dvoch kópií, nezabudnite si preto od firmy, ktorá ho bude vypracovávať, pýtať viac originálov.

 

Po realizácií studne sa môžete rozhodnúť či si dáte vodu na rozbor, vďaka ktorému sa dozviete všetko potrebné o zložení vody v studni. Takýto posudok vám vypracujú napríklad regionálne úrady verejného zdravotníctva zdarma, avšak iba v jeden deň v roku a to je Svetový deň vody 22. marca. Upozorňujeme, že v tomto prípade ide naozaj iba o základný a nie príliš podrobný rozbor.

Následne rozbory kvality pitnej vody vykonávajú laboratóriá či špecializované firmy, ktoré si cenu určujú rôzne. Cena rozboru sa pohybuje od 100 do 150 eur.

 

Kedy povolenie nepotrebujem? 

Podľa zákona 364/2004 Z.z. o vodách § 18 - Všeobecné užívanie vôd - každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia a súhlasu orgánu štátnj správy odoberať alebo inak používať povrchové alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. Odst. 3 - Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min.

Inými slovami, povolenie nepotrebujete ak ide o jednoduché vodne zariadenie. Môže ísť teda o studňu, z ktorej sa voda čerpá ručne. V momente, kedy vodu zo zeme čerpáte čerpadlo, ste povinný mať na realizáciu stavebné povolenie.